Pastabos:
1. Dalyvių registracija patvirtinama sumokėjus visą varžybų startinį mokestį į LKA sąskaitą:

Varžybų taisyklės  – Правила на русском языке PDF 

Dalyvių registracija ir burtų traukimas
Varžybų dalyviai į varžybas pakartotinai registruojasi varžybų starto vietoje, ežero pakrantėje.
Varžybų dalyvius registruoja vienas iš varžybų teisėjų.
Registracijos metu registruojama: komandos pavadinimas, komandos narių vardai ir pavardės, komandos narių padėjėjo vardas ir pavardė, valstybė, iš kurios atvyko komanda.
Komanda, laiku neužsiregistravusi į varžybas, turi teisę dalyvauti varžybose jei atvyks į varžybų starto vietą iki burtų traukimo procedūros pradžios.
Neužsiregistravusios komandos burtų traukimo procedūroje ir varžybose nedalyvauja.
Pagal komandų registraciją komandai suteikiamas eilės numeris. Varžybų teisėjas ištraukia komandos numerį, kuriai reikia traukti sektoriaus numerį, po to teisėjas ištraukia sekančios komandos numerį ir taip, kol visi sektoriai bus padalinti. Sektorių numerių, burtų traukimo procedūros metu, yra tiek kiek užsiregistravusių komandų. Po sektorių padalijimo pretenzijos nepriimamos.

Specialioji dalis
1. Mesti masalus ir jaukus galima tik nuo varžybų pradžios. Žvalgyti( matuotis gylius) sektorių galima ir iki varžybų pradžios iškarto po burtų traukimo.
2. Komandą sudaro 2 nariai. Komandoje gali būti padėjėjas, kuris neturi teisės: užmesti masalo, traukti ar padėti ištraukti užkibusios žuvies, jaukinti. Komandos padėjėjas gali įgyti komandos nario teises, jei komandos narys iš anksto apie tai informavo teisėją ir pastarasis davė sutikimą. Tokį komandos nario keitimą teisėjas fiksuoja raštu varžybų protokole. Komanda gali naudoti 4 meškeres vienu metu, kabliukų skaičius – ne daugiau kaip 4 ir ne daugiau kaip du markerius vienu metu. Galima naudoti meškeres su šeryklėlėmis.
3. Meškerės turi būti žūklės sektoriuje, paruoštoje zonoje. Jaukinti galima tik iš savo sektoriaus zonos visais būdais, išskyrus valtis ir specialius laivelius. Galima bristi į vandenį ne giliau kaip iki juosmens.
4. Masalų užmetimui galioja šių taisyklių trečio punkto reikalavimai.
5. Draudžiama naudoti gyvus jaukus ir masalus.
6. Žuvies ištraukimas ne savo sektoriuje yra leidžiamas kaimyninio sektoriaus komandai sutikus. Priešingu atveju sugauta žuvis oficialiai nesveriama ir neregistruojama.
7. Kol žuvis bus pasverta ir užregistruota, ją reikia laikyti specialiame maiše, vandenyje. Viename maiše gali būti ne daugiau kaip viena žuvis. Kiekviena komanda privalo turėti specialų maišą žuviai guldyti ant žemės (matą).
8. Registruojamos tik gyvos žuvys, pagautos Vabalių ežere varžybų metu.
9. Įskaitinės žuvys yra nuo 3 kg visų rūšių karpiai, amūrai, plačiakakčiai.
10. Pagautos žuvys registracijai sveriamos nuo 7.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 22.00 val. arba kitu šviesiu paros metu, pakvietus teisėją telefonu, tačiau atvykti sverti žuvies ne šiose taisyklėse nustatytu sugautų žuvų svėrimo laiku jis neprivalo. Tamsiu paros metu t. y. nuo 23.00 val. iki 6.00 val. sugautos žuvys nesveriamos. Paskutinę varžybų dieną žuvys sveriamos nuo 6.00 val. iki varžybų finišo pakvietus teisėją telefonu.
10.1. Varžybų teisėjo (ų) pareigos:
10.1.1. atvykti į varžybų vietą tokiu laiku, kad iki varžybų dalyvių registracijos būtų sužymėti visi paruošti sektoriai;
10.1.2. turimomis priemonėmis sužymėti nuvažiavimus nuo pagrindinių kelių iki sektorių, o esant varžybų dalyvių prašymui ir palydėti juos iki sektorių;
10.1.3. ne mažiau kaip du kartus per dieną paskelbti per radijo stotį trijų pirmaujančių sektorių numerius ir tų sektorių registruotų žuvų svorį iš viso;
10.1.4. per valandą nuo varžybų finišo apibendrinti varžybų rezultatus, pasirašyti varžybų protokolus ir pateikti juos varžybų organizatoriaus atstovui;
10.1.5. po varžybų finišo apeiti visus sektorius ir patikrinti ar nėra paliekama šiukšlių, neužgesintos ugnies ir pan.
10.1.6. Sugautos įskaitinės žuvys sveriamos tik teisėjo svėrimo įrankiais ir svarstyklėmis.
11. Jeigu žuvis užkibo iki varžybų pabaigos ir komanda mano, kad žuvis galimai bus ištraukta jau po varžybų finišo, ją leidžiama ištraukti ir ji bus registruojama, tačiau nedelsiant po kibimo turi būti pranešta teisėjui, kad žuvis traukiama. Nesant tokio pranešimo teisėjui, žuvis bus registruojama tik tuo atveju, jei ji bus ištraukta ir apie tai pranešta teisėjui praėjus ne daugiau kaip 5 min. po varžybų finišo.
12. Kiekvieno sektoriaus ribos yra per puse su kaimyniniu sektoriumi. Kai kurie sektoriai gali būti apriboti iš anksto. Apie sektorių apribojimus varžybų organizatoriai informuos iš anksto. Jeigu nėra šalia sektoriaus – apribojimų irgi nėra. Ginčus tarp komandų dėl žūklės sektorių ribų sprendžia patys varžybų dalyviai, neišsprendus ginčo – jis sprendžiamas neapskundžiamu (galutiniu) varžybų teisėjo sprendimu.
13. Komandos nariui pasitraukti iš sektoriaus ilgiau nei dviems valandoms galima tik gavus teisėjo leidimą. Jeigu dėl kokių nors priežasčių pasitraukia iš sektoriaus abu komandos nariai, meškerės turi būti ištraukiamos iš vandens. Varžybų metu komandos nariai ir padėjėjai neturi teisės važinėti automobiliu iki kitų sektorių.
14. Į sektorių patekti kitiems asmenims galima tik gavus komandos narių sutikimą. Sutikimas nebūtinas varžybų organizatoriaus ir generalinio varžybų rėmėjo atstovams, teisėjui, ežero nuomininkui arba jo atstovui, žurnalistams.
15. Triukšmas sektoriuje, ryški prožektorių šviesa naktį, nukreipta į kitą sektorių, jeigu trukdo kitoms komandoms, yra draudžiama.
16. Griežtai draudžiama: apsvaigus nuo alkoholio bristi į vandenį; sąmoningai trukdyti kitiems varžybų dalyviams, šiukšlinti sektoriuje ir už jo ribų.
17. Komanda privalo turėti: ne mažiau kaip 7 specialius maišus žuvims laikyti vandenyje, specialų maišą (matą) žuviai padėti ant žemės.
18. Automobiliai parkuojami ne mažesniu kaip 25 m. atstumu nuo ežero kranto linijos arba esančio kelio ribose (jei greta sektoriaus bus kelias).
19. Varžybose dalyvaujanti komanda privalo: gerbti kitus varžybų dalyvius; esant nenumatytai situacijai (trauma, nelaimingas atsitikimas etc.) padėti kitiems; sektoriuje palaikyti švarą; kilus šiose taisyklėse nenumatytiems klausimas ar situacijoms nedelsiant susisiekti su teisėju ir jį informuoti.

Varžybų rezultatų skelbimas
20. Po varžybų finišo varžybų teisėjas protokolu apibendrina varžybų rezultatus: suskaičiuoja komandų sugautų žuvų masę, žuvų skaičių, svorio vidurkį ir pažymi kiekvienos komandos didžiausios sugautos žuvies svorį.
21. Pagal kiekvienos komandos sugautų įskaitinių žuvų svorį komandai suteikiama vieta turnyrinėje lentelėje.
22. Po varžybų rezultatų apibendrinimo ir varžybų protokolo patvirtinimo teisėjų brigados ir varžybų organizatoriaus atstovo parašais, varžybų dalyviai turi teisę asmeniškai susipažinti su varžybų protokolo originalu.

Sankcijos
23. Už 8-to ar 13 – to taisyklių punkto pažeidimą komanda diskvalifikuojama iš varžybų be perspėjimo.
24. Už triukšmą sektoriuje, jei pasiskundė kaimynai arba ežero nuomininkas, apsvaigus nuo alkoholio bridimą į vandenį – įspėjimas; už antrąjį analogišką pažeidimą – anuliuojama pirma sugauta žuvis; už trečiąjį – diskvalifikacija.
25. Už kitus taisyklių pažeidimus pirmą kartą įspėjimas, už antrąjį pažeidimą antras įspėjimas ir anuliuojama pirma sugauta žuvis, už trečiąjį – diskvalifikacija.
26. Teisėjų brigados ir varžybų organizatoriaus įgalioto atstovo bendru rašytiniu sprendimu varžybų dalyvis (komanda) gali būti diskvalifikuojami iš varžybų be įspėjimo už sistemingą varžybų taisyklių nesilaikymą, nepagarbą teisėjams ar jų sprendimų ignoravimą, kitus pažeidimus, diskredituojančius sportinę laukinių karpių žūklę (pvz. principo ,,pagavai – paleisk“ pažeidimas, apgaulė ir pan.).
27. Diskvalifikuotai komandai varžybų išlaidos nekompensuojamos.
28. Pažeidimus fiksuoja varžybų teisėjų brigada.
Dviem ar daugiau komandų sugavus vienodai žuvų (pagal svorį), aukštesnę vietą užima ta komanda, kurios sugautų žuvų svorio vidurkis yra didesnis. Jeigu ir sugautų žuvų svorio vidurkis yra vienodas – aukštesnę vietą užima ta komanda, kurios didžiausios žuvies svoris yra didesnis.
Visiems varžybų dalyviams rekomenduojame turėti bridkelnes. Pretenzijos dėl sektorių nenagrinėjamos. Daugiau informacijos apie sektorius www.laukarpis.lt .
Oficiali varžybų kalba yra lietuvių kalba. Varžybų teisėjo žodiniai sprendimai, rezultatų neoficialūs skelbimai, varžybų organizatoriaus komentarai ir pan. gali būti ir kitomis kalbomis.
Atsižvelgiant į realią situaciją varžybų startas ir finišas gali būti koreguojami vietoje.

Apmokėjimo rekvizitai:
Karpininkų asociacija
Adresas: Giedraičių 98 -2, Vilnius
Įmonės kodas: 126423631
Atsiskaitomoji sąskaita:  LT497044060004077096
Bankas: SEB Vilniaus bankas
SWIFT (BIC): CBVI LT 2X