PATVIRTINTA:

Karpininkų asociacijos visuotinio narių susirinkimo

2010 m. lapkričio 27 d. nutarimu

 SPORTINĖS KARPIŲ ŽŪKLĖS LIETUVOS RINKTINĖS FORMAVIMO

IR RINKTINĖS DALYVAVIMO PASAULIO ČEMPIONATE PAGAL FIPS E. D. TAISYKLES

NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
1. Šie nuostatai reglamentuoja Karpininkų asociacijos, kandidatų į sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinę, sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės, jos kapitono, vadybininko ir vadovo veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
2. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinė – tai pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos karpininkų rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPS e. d. taisykles.
3. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės sudėtis: trys komandos po du žvejus, du atsarginiai rinktinės nariai, komandos kapitonas, komandos vadybininkas (team manager) ir komandos vadovas (toliau – Rinktinė).
4. Rinktinės kapitonas yra Karpininkų asociacijos atstovas visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais. Rinktinės kapitonas turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti jį susirinkimuose, pasitarimuose.
5. Rinktinė formuojama vadovaujantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos karpininkų, pareiškusių norą tapti rinktinės nariais, susipažinusiais su šiais nuostatais ir su jais sutinkančiais bei sumokėjusiais atrankos dalyvio mokestį. Visos įneštos piniginės lėšos naudojamos tik Rinktinės formavimo tikslais, vandens telkinių nuomai, kandidatų į Rinktinę rezultatų viešinimui, Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate kaštams dengti.
6. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos karpininkai.
7. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga Karpininkų asociacija. Karpininkų asociacija turi teisę įgalioti šias funkcijas atlikti Rinktinės kapitonui ar kitam asmeniui.
II. Rinktinė
8. Rinktinės vadovas – tai Rinktinės administratorius personaliai atsakingas už atrankos į pasaulio čempionatą organizavimą, Rinktinės kapitono prašymų įgyvendinimą, Rinktinės rėmėjų paiešką, buities ir komforto sąlygų Rinktinei užtikrinimą pasaulio čempionato metu. Rinktinės vadovas gali būti ir Rinktinės nariu.
9. Rinktinės vadovas yra tiesiogiai atskaitingas Karpininkų asociacijos vadovui arba veikia pagal jam suteiktus įgaliojimus savarankiškai, vadovaudamasis šiais nuostatais ir vidiniu savo įsitikinimu, nepažeisdamas bendrųjų sportinės žūklės principų bei gerbdamas kiekvieno Rinktinės nario saviraiškos ir pasirinkimo laisvę.
10. Rinktinės kapitonas (toliau – kapitonas) – visuotinio Karpininkų asocijuos narių susirinkimo metu atviro balsavimo būdu dviejų metų kadencijai renkamas asmuo. Neišrinkus kapitono, jis paskiriamas LKA vadovo sprendimu.
11. Kapitonas yra nepriklausomas ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir karpių sportinės žūklės principais bei vidiniu savo įsitikinimu. Kapitonas yra atsakingas už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
12. Kapitonas gali turėti savo Rinktinės formavimo programą, kuria privalo vadovautis tiek jis tiek visi kandidatai į Rinktinę, tiek Rinktinės nariai. Prieštaraujantys Rinktinės kapitono programai Rinktinės nariai kapitono vienašaliu sprendimu šalinami iš Rinktinės.
13. Kapitono kelionės į pasaulio čempionatus išlaidas: lėktuvo bilietai, automobilio kuras, gyvenimo viešbučiuose išlaidos, čempionatų startiniai mokesčiai – dengiami Karpininkų asociacijos kaip numatyta šiuose nuostatuose.
14. Kapitono teisės:
14.1. organizuoti Rinktinės formavimo veiklą taip, kaip jam atrodo teisinga, vadovaujantis šiais nuostatais, sportinės žūklės, lygiateisiškumo ir savo vidinio įsitikinimo principais;
14.2. reikalauti iš Rinktinės vadovo, o jam nesant iš Karpininkų asociacijos vadovo, savo prašymų įgyvendinimo;
14.3. tikrinti Rinktinės narių kvalifikaciją.
15. Kapitono pareigos:
15.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – garbingam Rinktinės dalyvavimui sportinės karpių žūklės pasaulio čempionatuose
15.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;
15.3. ne vėliau kaip po 10 dienų po eilinio pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus čempionate.
16. Rinktinės narys – tai Rinktinės nario kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis karpininkas, komandinėje įskaitoje praėjęs atranką į Rinktinę arba pareiškęs norą tapti Rinktinės nariu, jei nebuvo vykdoma atranka į Rinktinę dėl per mažo kandidatų skaičiaus. Rinktinės nariu negali būti žvejys bent vieną kartą atstovavęs kitą valstybę pasaulio čempionate, neatitinkantis Rinktinės nario kvalifikacijos reikalavimų.
17. Rinktinė suformuojama oficialiu Karpininkų asociacijos vadovo sprendimu po to kai Rintinės nariai vieningai sutaria, kad Rinktinė susiformavo ir kai gaunamas Rinktinės kapitono pranešimas, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo atrankos nugalėtojai arba kiti kapitono paskirti atrankoje į pasaulio čempionatą dalyvavę žvejai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
18. Kandidato į rinktinę atrankos praėjimas besąlygiškai garantuoja jam (komandai) teisę dalyvauti pasaulio čempionate, jei jis (komanda) atitinka Rinktinės nario kvalifikacinius reikalavimus.
19. Rinktinės nario kvalifikacijos reikalavimai:
19.1. būti techniškai pasiruošusiam sportinės žūklės Pasaulio čempionatui: turėti reikalingus žūklės įrankius ir aksesuarus, pvz. tinkamas meškeres, spodą, markerį, palapinę, karpinius maišus, matą, būti pasiruošusiam žūklei nakties metu ir pan.;
19.2. sugebėti tiksliai užmesti masalą su PVA kojine į 3×3 m plotą ne trumpesniu kaip 80 m atstumu;
19.3. sugebėti tiksliai nusviesti masalą ne trumpesniu kaip 110 m atstumu;
19.4. sugebėti nusviesti markerį ne trumpesniu kaip 100 m atstumu;
19.5. sugebėti tiksliai nusviesti raketą ne trumpesniu kaip 110 m atstumu;
19.6. pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai kandidatų į Rinktinės narius ir kapitonui.
20. Rinktinės nario teisės:
20.1. turėti asmeninį rėmėją;
20.2. pasiruošimo čempionatui metu ir pasaulio čempionato metu, suderinus su Rinktinės kapitonu, naudoti savo asmeninę (individualią) žūklės taktiką;
20.3. Rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.
21. Rinktinės nario pareigos:
21.1. atitikti Rinktinės nariui keliamus kvalifikacijos reikalavimus;
21.2. vykdyti Rinktinės kapitono nurodymus;
21.3. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;
21.4. dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;
21.5. dalintis savo įspūdžiais bei patirtimi įgyta pasaulio čempionate;
21.6. reklamuoti Rinktinės rėmėjus pasaulio čempionate.
30. Atsarginis Rinktinės narys – tai Rinktinės nario kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis karpininkas, praėjęs atranką į Rinktinę arba pareiškęs norą tapti Rinktinės nariu, jei nebuvo vykdoma atranka į Rinktinę dėl per mažo kandidatų skaičiaus ir dalyvaujantis pasaulio čempionate kaip atsarginis Rinktinės narys, esant reikalui ar Rinktinės kapitono sprendimu pasaulio čempionato metu keičiantis žvejojantį Rinktinės narį. Atsarginio Rinktinės nario teisės ir pareigos yra tokios pat kaip Rinktinės nario.
31. Karpininkų asociacija visuotinio jos narių susirinkimo metu nustato kokia papildoma apimtimi ir kaip remia Rinktinę.
III. Dalyvavimas sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate

32. Narystės FIPS-e mokesčius Lietuvos sportinės žūklės klubų lygai moka Karpininkų asociacija.

33. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui proceso kaštus dengia kiekvienas karpininkas ir Rinktinės kapitonas individualiai.

34. Dalyvavimo pasaulio čempionate kaštai, nesant Rinktinės rėmėjų, dengiami tokiomis proporcijomis: Karpininkų asociacija – 80 proc., Rinktinės nariai (6)- 10 proc., atsarginis Rinktinės narys (1)- 5 proc., Rinktinės vadovas (1) – 5 proc, Rinktinės vadybininkas – 5 proc., Rinktinės kapitonas, jei nėra Rinktinės nariu, – 0 proc. Nesant rinktinės vadovo, Rinktinės vadybininko ir/ar atsarginio Rinktinės nario – jo (jų) procentines išlaidų dalis lygiomis dalimis dalijasi Karpininkų asociacija ir Rinktinės nariai.

IV. Baigiamosios nuostatos

 

35. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Karpininkų asociacijos valdybos sprendimu.

36. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Karpininkų asociacijos valdyba ir Rinktinės kapitonas.

37. Rinktinės narys arba kandidatas į Rinktinę, pažeidę šiuos nuostatus ar neatitinkantys Rinktinės nariui keliamų kvalifikacijos reikalavimų, neturi teisės dalyvauti Pasaulio čempionate.

38. Rinktinės nario arba kandidato į Rinktinę kvalifikacinius reikalavimus bent kada gali patikrinti atrankos į Rinktinę teisėjas, Rinktinės kapitonas arba vadovas.

39. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Karpininkų asociacijos vadovo patvirtintą Rinktinės formavimo reglamentą ir vyksta pagal FIPS-ed taisykles.

40. Kandidatas į Rinktinę (komanda) gali būti diskvalifikuojamas iš atrankos vienašaliu atrankos etapo teisėjo arba Rinktinės kapitono sprendimu. Diskvalifikacija galima už: alkoholio vartojimą, ko pasekoje galimas neatsargus elgimasis su žuvimi, trukdymas kitiems atrankos dalyviams; bent vieno atrankos dalyvio-komandos nario išėjimas iš sektoriaus nesuderinus su atrankos etapo teisėju; akivaizdus nepasirengimas varžyboms: dažnas sektoriaus ribų pažeidimas, nemokėjimas elgtis su žuvimi, pakartotinis kitų FIPS-ed taisyklių pažeidimas; atrankos etapo teisėjo arba Rinktinės trenerio nurodymų ar sprendimų nevykdymas.

41. Diskvalifikuota komanda netenka teisės į sumokėtą atrankos startinį mokestį.