LKA vadovas D. Surgautas

KARPININKŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTO
ATASKAITA

Štai ir baigėsi 2009-ieji, ir metai ir karpių žūklės sezonas ir kalendoriniai Karpininkų asociacijos veiklos metai. Kokie jie mums, kaip asociacijai, kaip juridiniam asmeniui?
Nors ir yra kuo pasigirti, tačiau bendra LKA, kaip juridinio asmens, kurio tikslas tenkinti asociacijos narių interesus, situacija kaip buvo taip ir yra vidutinėje vystimosi stadijoje. Kodėl, kokios to priežastys, kas trukdo žengti į priekį? Prezidentas, valdyba, išoriniai faktoriai, gal noro ar galimybių nebuvimas, kas? Toks šios ataskaitos leitmotyvas.
Realią situaciją vaizdžiai iliustruotų rusų liaudies pasaka ,,Gervė, žąsis ir vėžys“: visi stengiasi vežimą traukti save linkme, o pastarasis stovi vietoje. Kur problema: vežime, kad jis nevažiuoja, gervėje, žąsyje ar vėžyje? Gal verta suvienyti jėgas ir traukti viena linkme? Kuria? Kas susivienys? Yra norinčių tapti vieningais, kiek?
Pakankamai dažnai, netgi iš žvejų, kurie yra ekonomistai ir dirba ekonomikos srityje, išgirsdavau klausimų-priekaištų dėl Karpininkų asociacijos ūkinės veiklos, pvz.: mes negalime gauti pajamų, negalime turėti pelno, negalime vykdyti ūkinės veiklos ir pan. Paralelei užduodami klausimai: gal asociacija gali mane paremti?, kodėl asociacija neišsinuomoja vandens telkonio ir jo tinkamai neįžuvina? Ar gali asociacija mane paremti dalyvauti tarptautinėse varžybose? Ir panašūs klausimai, konkrečiai susiję su finansais ir su asociacijos išlaidomis. Iki 2009 metų gegužės mėnesio iš asociacijos narių nebuvau gavęs nė vieno pasiūlymo dėl asociacijos pajamų didinimo. Tik vienintelis asmuo – verslininkas, padėjo man kaip vadovui priimti sprendimus dėl pajamų generavimo, o 2009 m. gegužės mėnesį pagaliau pavyko savo veiksmais įtikinti ir valdybos narį Tomą, kuris pagaliau suvokė, kad be veiklos, be pajamų mes, kaip juridinis asmuo, išnyksime iš žūklės pasaulio. Liks kas? Liks tie patys žvejai, tie patys tikslai, tačiau neliks juridinio asmens, nes jis nepajėgs vykdyti jo įstatuose numatytų tikslų, tame tarpe vieno pagrindinių – tenkinti asociacijos narių poreikius.
Naudodamasis proga, dar kartą akcentuoju: juridinis asmuo turi savo paskirtį, savo tikslus; fiziniai asmenys turi savus tikslus. Be finansinių, administracinių resursų, be įrankių tikslams pasiekti juridinis asmuo nereikalingas. Asociacijos prezidentas ir valdyba yra savo laiką aukojantys žvejai, kurie pagal savo sugebėjimus privalo valdyti juridinį asmenį, t. y. ne žvejoti, ne postringauti kaip ir kas yra blogai ir verkšlenti, o valdyti, priimti sprendimus. Tam tikra prasme asociacijos valdyba yra jos narių pasitikėjimo limitą turinčių asmenų grupė, kurios tikslas asociaciją valdyti taip, kad būtų patenkinami daugumos narių interesai, idealiu atveju – visų. Žvejys ar asmuo neturintis atitinkamų žinių, įgūdžių arba norų negali būti tarp tų asmenų, kurių pareiga valdyti, t. y. aukoti savo laiką, resursus bendram labui. Būti ne pelno siekiančio juridinio asmens vadovu ar vienu iš valdybos narių nėra jokia garbė, finansinė nauda ar malonumas – tai greičiau aukojimasis ir kantrybės ugdymas, kuris idealiu atveju gali nešti tik vidinį pasitenkinimą savo veiklos rezultatu.
Taigi, juridinis asmuo be išlaidų dar turi turėti ir pajamas. Iš kur, kokias, kiek – priklauso nuo mūsų poreikių ir galimybių.
Kiek narių turi būti asociacijoj, nariais turi būt klubai ar žvejai ar ir tie ir tie? Visa tai turi būti numatyta asociacijos veiklos vizijoje, kurią 2009 – ųjų metų visuotinio narių susirinkimo nutarimu pavesta parengti asocijuos valdybai.
Ar mes, kaip juridinis asmuo, sugebėjome turėti vieningą nuomonę? Ar per septynerius veiklos metus sugebėjom įsigyti draugų, o gal įsigijom daugiau priešų? Ar tapome savo veikla įdomiais rėmėjams, žūklės prekių prekybininkams ar Lietuvos ežerų nuomininkams? O gal tapome įdomūs žuvivaisos tvenkinių savininkams. Kam mes įdomūs? Kam mes šiandien reikalingi ir kuo galime sudominti žveją-karpininką arba potencialų rėmėją? Savo formuojama nuomone, kolektyvo gausa ar jo draugiškumu, gal galim atlikti kokius nors tyrimus, testus ir paskelbti apie tai? Gal tarp mūsų yra žvejų, kurie turi autoritetingą nuomonę, kuri paremta detaliais eksperimentais, praktika, teorinėmis žiniomis? Kas mes, kur mes, kokioje vystymosi stadijoje? Tai tie klausimai, atsakymai į kuriuos gali duoti stimulą kryptingai veiklai, nukreiptai į rezultatą, o ne į procesą. LKA nariams reikia to? Manau taip, reikia. Jei manyčiau priešingai – nerašyčiau nei šios ataskaitos, nei bendraučiau asociacijos tinklalapio forume.
Karpininkų asociacijos vadovas buvo išrinktas naujai dvejų metų kadencijai 2008 metais. Buvo išrinkta nauja valdyba, nustatytas varžybų grafikas, sutarta, kad valdyba veiks pagal vadovo pavedimus, nes dažnai patys nežino ką reikia daryti.
Naujos valdybos susirinkime, vykusiame Kaune (organizatorius A. Eizitavičius) LKA vadovas raštu pateikė valdybai užduotis ir jų įgyvendinimo terminus. Kaip užduotys buvo įgyvendintos visi išgirdome visuotinio susirinkimo metu – didžioji dauguma narių neįvykdė netgi savo pačių nutarimo pateikti ataskaitas raštu (pateikė prezidentas, Tomas ir Audrius). Juokinga ir tuo pačiu graudu, lygtai ir žmonės su išsilavinimu, lygtai ir visi verslininkai ir kitaip visuomenėje esantys aukščiau vidutinio lygio, o rezultato nėra, nėra ir niekada nebuvo, faktas. Į priežastis čia nesigilinsiu, nes jos gali pasirodyti per daug aštrios ir galimai subjektyvios, nemėgstam gi mes faktų, mes gi visi žvejai, mums labiau patinka alegorijos, bendrosios temos, neduokdie konkretumo.
Labai tikiuosi ir tikiu, kad artimiausioje ateityje, ekonominio sunkmečio raginami mes susivienysime ne tik užstalėje, bet ir savo veikloje. Kad ir kiek bebūtų asociacijos narių, bet jei jie bus vieningi, stengsis, kad juridinis asmuo nebūtų su ištiesta ranka ir vykdys bendrą politiką – asociacija kaip juridinis asmuo išliks dar ilgai ir tikrai tenkins ir patenkins jos narių interesus.
Per 2009 metus LKA vadovas inicijavo ir/arba dalyvavo pasirašant paramos sutartis su: UAB ,,Salmolita“, UAB ,,Esmera“, UAB ,,Romada“, taip pat dalyvauta dėl paramos asociacijai su Kirsnio įmone ir UAB ,,Fanatikai“, taip pat kitais rėmėjais pvz. PĮ ,,Buchalteris“.
LKA vadovas dalyvavo: organizuojant trejas varžybas: ,,Galaxy carp cup“, ,,UAB ,,Fanatikai“ ir laikraščio ,,Alytaus naujienos“ taurė“, ,,Deepex carp cup“; užmezgant santykius su Baltarusijos ir Latvijos klubais; kuriant naują tinklalapį ir derinant jo administravimo klausimus (darbas užbaigtas); organizuojant šventę vaikams; užsakant LKA vėliavą ir gaireles; įsigyjant naujų radijo ryšio stotelių; derantis dėl lengvatinių žūklės sąlygų Vabalių ežere; derantis dėl nuolaidų LKA nariams rėmėjų produkcijai; derantis ir užperkant aprangas LKA nariams.
Ką turim? Asociacija turi: savo tinklalapį su veikiančiu forumu; pakankamą kiekį radijo stotelių, elektros srovės resyverius, vėliavą, reprezentacines gaireles, vėliavos ir herbo autorinius maketus, nario pažymėjimus. Daug didesnę vertę turi nematerialioji karpininkų asociacijos veiklos pusė: Lietuvos ežerų įžuvinimas karpiais, tamprūs ryšiai su Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos žvejais ir kitos tęstinės veiklos rezultatai, kuriais toli gražu gali pasigirti ne kiekvienas žūklės klubas Lietuva, gal net nė vienas.
LKA vadovas mano, kad:
1.    Tarp LKA narių nėra solidarumo ir realių bendrų tikslų, pvz. vienų narių (daugumos) narystė remiasi atsakymu į klausimą ,,kas man iš to?“, kitų gi tikslai kiti, susiję su atsakymu į klausimu ,,kas mums iš to?“. Atsižvelgiant į tai būtina patvirtinti LKA viziją ir vadovaujantis įstatais jos laikytis;
2.    Realiai nėra bendrų tikslų ir nėra bendrų priemonių jiems pasiekti. Priežastis – nebuvo veiksmingos valdybos ir mažai aktyvių (veiksmais, o ne žodžiais) LKA narių. Juos atstotų aktyvi (darbais) valdyba bei griežtos sankcijos už valdybos sprendimų nepaisymą. Tuo būdu asociacija atsikratytų ,,balasto“ ir pagaliau siektų savo įstatuose numatytų tikslų t. y. tenkinti narių interesus, nes šiuo metu tokių interesų turi mažuma narių, kiti gi tik stebi ir komentuoja, dažnai pletkų forma; esant palankiai situacijai – pasinaudoja galimybe gauti asmeninės naudos iš bendros veiklos rezultatų, prie kurių nė kiek neprisidėjo. Kam naudingas toks klubo narys? Mano manymu tik pats sau savo savimeilei tenkinti, kitų narių atžvilgiu jis yra šaukštas deguto statinėje medaus. Iš tokios situacijos išeitis yra ir paprasta – sudaryti sąlygas, kad ,,statistai“ iš narystės materialinės naudos negautų, tokiu atveju greitai pasimatys ir ,,bendri tikslai“ ir ,,dideli norai veikti“ ir kitokios užstalės deklaracijos, taip garsiai šaukiamos sezono metu;
3.    LKA nariai turi viešai deklaruoti kodėl jie nori būti LKA nariais ir kokiu tikslu. Šis klausimas svarbus tuo, kad LKA valdyba privalo tenkinti narių interesus, o jų nežinant nežinia kokius interesus reikia tenkinti ir kieno.
Daugelis LKA narių deklaruoja, kad jų asmeniniai tikslai sutampa su kitų narių tikslais pvz. ,,pagavai-paleisk“ žūklės principo laikymasis ir propagavimas, dalyvavimas sportinės žūklės varžybose. Tačiau tik retas kuris suvokia, kad LKA yra juridinis asmuo ir jo tikslai visiškai kiti, jie įrašyti į LKA įstatus, ir kad juridinis asmuo veikia ir siekia visiškai ko kito nei fizinis asmuo -žvejys. Šito išaiškint niekaip vadovui nepavyko. Tokiu būdu klubas kaip buvo taip ir liko užstalėje pakritikuoti kitų darbus mėgstamų asmenų susirinkimo (sąlyginai) vieta ir juridinis vienetas, kuris tiems nariams reikalingas tik tam, kad gauti asmeninės naudos, pvz. mažiau mokėti startinio mokesčio, gauti nuolaidas žūklei Vabalių ežere ar pasinaudoti kitų darbo vaisias dirbant LKA kaip juridinio asmens naudai. Mano manymu, toks teatras ir veiklos imitavimas turi baigtis ir jau dabar, ne rytoj ne kitais metais, o dabar, šiuo metu.
4.    LKA valdybos darbas turi būt atlygintinas: apmokami pokalbiai telefonu pvz. 10 mėn/po 20 lt, apmokama išlaidos kurui renginių organizavimui ir veiklai, suteikiamos kitos lengvatos pvz. mažinamas nekomercinių varžybų starto mokestis ir pan.
Per savo gyvavimo laikotarpį LKA ženkliai atsinaujino, ji apjungė daug naujų narių, kurių mastymas neapsiriboja vien mąstymo šablonais: ,,man reikia“, ,,reikia kažką daryti“, ,,būtų gerai, kad…“. Šių narių idėjos ir noras dirbti, o ne kalbėti iš metų į metus, mano nuomone, yra per menkai ir per tyliai arba ne vietoj išreiškiamas. Atsižvelgdamas į tai siūlau dabartiniams LKA nariams imtis iniciatyvos. Siūlau nepradėti dėstyti savo idėjų nuo žodžių: ,,reikia“, ,,būtų gerai, kad..“, pradėkime nuo žodžių ,,aš padarysiu“.
Vizija. Aš LKA matau, kaip įrankį, kurio paskirtis labai elementari – jį naudoti lygiai taip kaip numatyta įstatuose. Tik tiek. Įstatai nenurodo konkrečiam žvejui kaip žvejoti t. y. nereguliuoja jo žūklių ir panašiai, tačiau įstatai reguliuoja asociacijos, kaip juridinio asmens, veiklą.
LKA yra klubus ir asmenis vienijanti organizacija. Skatinčiau, kad LKA narių būtų daugiau klubų, o ne fizinių asmenų. Viena svarbiausių visų absoliučiai klubų (pvz. ,,Liūtų klubo“, klubo ,,Ant bangos“) veiklos pamatinių vertybių yra klubo narių vienybė. Narių gali būt trys – penki, tačiau jei jie bus vieningi – toks klubas bus ženkliai patrauklesnis nei klubas vienijantis dešimteriopai didesnį skaičių nevieningų narių. Atsižvelgdamas į tai manau, kad klubo narių – fizinių asmenų skaičius neturėtų didėti.
LKA vadovas savo metų darbą vertina neigiamai. Kodėl? Todėl, kad per trejus metus nesugebėjo išgyvendinti iš LKA narių neatsakingo bobiško elgesio tarpusavio santykių atžvilgiu, įpročio skleisti gandus, vieniems kitus apkalbinėti, kurti nebūtas istorijas ir vidaus intrigas. Tokių pavyzdžių yra ne vienas ir ne du. Mano nuomone už tokį elgesį narys turi būti šalinamas valdybos sprendimu, bet nesant aktyvios valdybos ratas užsidarydavo. Objektyvumo dėlei, pasakysiu, kad tokią situaciją t. y. pereinamąjį laikotarpį nuo absoliutaus nulio iki šios dienos skaudulių paviešinimo, prognozavau jau 2006 metais, – ,,mergaičių klubas“ negali per 2 metus virsti bendraminčių kolektyvu, tačiau ir treji metai yra per daug.
Siūlau pagaliau baigti LKA šį veiklos etapą ir rimtai pažiūrėti į LKA kaip į juridinį asmenį.
Nariams linkiu naujus metus pasitikti ryžtingai, sukurti, patvirtinti ir pradėti įgyvendinti LKA veiklos viziją.
Mano asmeninė LKA vizija 2010-2011 metams:
–    Trijų asmenų valdyba, asmeniškai atsakinga už tikslų įgyvendinimą. Valdybos nariai privalo būti raštingi, aktyviai naudotis 21 amžiaus technologijomis, bendrauti LKA tinklapio forume;
–    Asociacija turi vienyti išskirtinai tik bendraminčius – joks valdybos nutarimų nesilaikymas turi būti nepateisinamas;
–    Kiekvienas narys privalo gerbti kitą narį, dalintis su juo informacija tuo keliant bendrą LKA vienijančių žvejų meistriškumo lygį;
–    Asociacija negali vystytis be finansinių instrumentų, o tai tiesiogiai susiję su narių aktyvumu ir rėmėjais – kiekvienas narys privalo įdėti savo finansinį indėlį į savo asmeninių siekių įgyvendinimą LKA ribose;
–    LKA neturi būti nė vieno nario, kuris nori tapti išskirtiniu iš kitų, kuris nori žengti individualios lyderystės keliu nederinat savo veiksmų su kitais klubo nariais, nevykdant valdybos nutarimų ir pan.;
–    LKA privalo turėti minimum 5-erių metų viziją, kurią privalo paruošti valdyba ir patvirtinti visuotinis narių susirinkimas. Asociacija privalo pasirinkti: ar ji toliau augins visuotinai Europos mastu pripažintos ,,Renmar“ komandos narius (o tai reiškia, kad veikla iš esmės buvo labai gera, tačiau su neigiamu balansu) ar sieks savo, kaip juridinio asmens, vardo garsinimo?
–    Būtina atsisakyti neigiamos tendencijos visuotinius susirinkimus šaukti einamaisiais metais, nes sekančiais metais sprendimus priėmę nariai jau gali būti ne nariais (nesumokės narystės mokesčio), o jų sprendimus privalės įgyvendinti tų metų nariai. Siūlau formulę: kas priima sprendimus – tas juos įgyvendina, t. y. tų metų klubo nariai – būtent taip ir numatyta įstatuose.
–    Pagaliau užbaigti Fix idėjų generavimo procesus: didelio ežero nuoma, narių finansavimo bendromis lėšomis (pradžioj nenumačius iš kur jos bus gaunamos) klausimus ir kitus labdaros projektus, išskyrus, žinoma, renginius skirtus tiems žmonėms, kuriems tikrai to reikia (pvz. vaikų namų auklėtiniai);
–    Skatinti į LKA priimti kuo daugiau raštingų ir apsiskaičiusių žvejų – tik jie galėtų šiuolaikiškai valdyti šį juridinį asmenį.