KARPININKŲ ASOCIACIJOS VALDYBA
Susirinkimo protokolas
Alytaus raj., Vabalių km.                2009 m. rugpjūčio 26 d.

Valdybos susirinkime dalyvauja:
Karpininkų asociacijos valdybos nariai: Darius Surgautas, Remigijus Motekaitis, Tomas Būdas, Audrius Barisas, Arvydas Aizitavičius.

Klubo ,,Salmo Kaunas“ atstovas – Audrius Lesinskas , klubo ,,Sazanas“ atstovas“ – Audrius Daugėla.
Dienotvarkė:
1.    Karpininkų asociacijos visuotinio narių susirinkimo data, laikas ir darbotvarkė;
2.    kiti klausimai.

Posėdį pradėjo Audrius Lesinskas. Susirinkimo dalyviai pasisakė dienotvarkės temomis.

N u t a r t a :
1. Visuotinį Karpininkų asociacijos narių susirinkimą šaukti 2009 m. lapkričio 21 d (šeštadienis). Susirinkimo pradžia 14 val, nariai ir asociacijos rėmėjai renkasi nuo 12 val.
2. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę:
2.1. Prezidento ir valdybos narių asmeninių rašytinių ataskaitų pateikimas ir jų žodinis pristatymas susirinkimo dalyviams;
2.2. Prezidento, valdybos ir kiekvieno valdybos nario atskirai darbo įvertinimas, esant reikalui prezidento ir valdybos rinkimai;
2.3. Karpininkų asociacijos valdymo struktūros optimizavimas;
2.4. Varžybų 2010 m. kiekis, formatas ir datos;
2.5. Naujų LKA narių priėmimas;
2.6. LKA narių pasiūlymai dėl asociacijos valdymo struktūros darbo tobulinimo;
2.7. LKA vizijos suformulavimas.

Protokolą pasirašė visi susirinkimo dalyviai.
Valdybos pirmininkas                Darius Surgautas
LKA valdybos susirinkimo protokolas 2009.02.07. PDF