SPORTINĖS KARPIŲ ŽŪKLĖS LIETUVOS RINKTINĖS FORMAVIMO

IR RINKTINĖS DALYVAVIMO PASAULIO ČEMPIONATE PAGAL FIPSed TAISYKLES NUOSTATAI (paskutinė redakcija 2018-01-07)

 

                                                       I. Bendrosios nuostatos

 

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos karpininkų asociacijos (toliau LKA), kandidatų į sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinę, sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės ir jos kapitonų veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 1. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinė (toliau Rinktinė) – tai pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos karpininkų rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.

2.1. Kadangi Lietuvos čempionate komandą sudaro 2 arba 3 dalyviai, todėl formuojant Rinktinės komandas po du dalyvius, komandos pačios turi apsispręsti, kurie 2 dalyviai atstovaus Rinktinės komandai. Komandai nepriėmus sprendimo, sprendimą priima Kapitonai.

 1. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės sudėtis:

3.1.  trys komandos po du dalyvius (formuojama po Lietuvos čempionato)

3.2.  du atsarginiai nariai ( formuoja kapitonai iš LT čempionato dalyvių)

3.3.  du rinktinės kapitonai (skiria LKA, punktas nr.8 )

3.4.  rinktinės vadovas (LKA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo)

 1. Rinktinės kapitonai (toliau – kapitonai) yra LKA išrinkti atstovai visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais, tiesiogiai atsakingi rinktinės vadovui. Rinktinės kapitonai turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti juos Pasaulio čempionate, treniruotėse, susirinkimuose, pasitarimuose.
 2. Rinktinės kandidatai. Rinktinė formuojama vadovaujantis tarpusavio sutarimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos karpininkų, pareiškusių norą tapti kandidatais į rinktinę, susipažinusiais su šiais nuostatais ir su jais sutinkančiais bei sumokėjusiais einamojo Lietuvos čempionato komandos startinį mokestį ir dalyvaujančiais Lietuvos čempionate. Visos įneštos piniginės lėšos naudojamos einamųjų metų Rinktinės formavimo tikslais, vandens telkinių nuomai, kandidatų į Rinktinę rezultatų viešinimui, Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate išlaidoms padengti.
 3. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos čempionato dalyviai.
 4. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LKA. LKA turi teisę įgalioti šias funkcijas atlikti Rinktinės kapitonui ar kitam asmeniui.

 

II. Kapitonai

 

 1. Rinktinės kapitonai – visuotinio LKA narių susirinkimo metu, atviro balsavimo būdu, keturių metų kadencijai renkami asmenys. Neišrinkus kapitono, jis paskiriamas LKA valdybos sprendimu. LKA visuotinis susirinkimas turi teisę pakeisti kapitonus, nepasibaigus jų kadencijai.
 2. Kapitonai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir karpių sportinės žūklės principais bei vidiniu savo įsitikinimu. Kapitonai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 3.  Kapitonai turi sudaryti jaukinimo ir karpių gaudymo strategijos Pasaulio čempionate programą, kuria privalo vadovautis Rinktinės nariai. Prieštaraujantys bei įvairiais būdais reiškiantys nepasitikėjimą programai Rinktinės nariai, kapitonų sprendimu, šalinami iš Rinktinės.
 4. Kapitonų teisės:

11.1.              organizuoti Rinktinės formavimo veiklą vadovaujantis šiais nuostatais ir sportinio lygiateisiškumo principais;

11.2.              tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją.

11.3.    vienašaliu sprendimu šalinti rinktinės narį iš Rinktinės sudėties.

 1. Kapitonų pareigos:

12.1.              panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – garbingam Rinktinės dalyvavimui sportinės karpių žūklės pasaulio čempionatuose;

12.2.              sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

12.3.              ne vėliau kaip 10 dienų po eilinio pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus čempionate.

12.4.    iškelti rinktinės nariams uždavinius bei būti atsakingiems už uždavinių įgyvendinimą.

 

III. Rinktinės formavimas ir Rinktinės nariai

 

 1. Rinktinės narius sudaro trys komandos po du dalyvius, kurie dalyvavo paskutiniame Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate (jeigu Lietuvos sportinės karpių žūklės varžybų reglamentas nenurodo kitaip) ir pirmieji įvykdo visus sportinius normatyvus. Pirmumo teisę atlikti sportinius normatyvus turi aukštesnę vietą Lietuvos čempionate užėmusi komanda. Kiekvienoje komandoje privalo būti vienas dalyvis atlikęs visus sportinius normatyvus.

Rinktinės nariais gali būti  Lietuvos piliečiai neatstovavę kitos valstybės pasaulio žūklės čempionate.

 1. Prieš atliekant sportinius normatyvus komandos kandidatės į rinktinę turi galimybę sustiprinti savo komandas, pasirinkdami naujus komandos narius iš Lietuvos čempionato dalyvių.
 2. Kapitonai sprendžia kurie dalyviai būna sektoriuje pasaulio čempionato metu.  Nenumatytais atvejais, sportinių normatyvų atlikimo metu ar pasaulio čempionato metu (trauma, nelaimė ar pan.), sprendimus priima kapitonai.
 3. Sportiniai normatyvai:

16.1.    Metimas į tolį 150 metrų. Metama ne plonesniu nei 0,25 valu, su sistemėle ir kabliuku ant kurio turi būti ne mažesnis nei 18 mm. boilis. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus.

16.2.   Metimas su markeriu 150 metrų. Markeris numetamas ir iškeliamas į vandens paviršių. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

16.3.   Metimas su spomba arba raketa 150 metrų. (Spombos arba raketos diametrai gali būti įvairūs, bet turi atitikti FIPSed taisyklių reikalavimus t.y. ilgis iki 20 cm., plotis iki 5 cm.). Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

 1. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo sprendimu po to kai Rinktinės nariai vieningai sutaria, kad Rinktinė susiformavo ir kai gaunamas Rinktinės kapitono pranešimas, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo meškeriotojai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
 2. Rinktinės nario teisės:

18.1.              turėti asmeninį rėmėją, bet neturi teisės jo savarankiškai reklamuoti per pasaulio čempionatą.

18.2.    teikti pasiūlymus dėl karpių jaukinimo ir gaudymo strategijos;

18.3.              rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

 1. Rinktinės nario pareigos:

19.1.              vykdyti Rinktinės kapitonų nurodymus;

19.2.              finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

19.3.              dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

19.4.              vadovautis Kapitonų sudaryta karpių jaukinimo ir gaudymo strategija Pasaulio čempionate.

19.5.              reklamuoti Rinktinės rėmėjus pasaulio čempionate.

19.6.    pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai Rinktinės narių ir kapitonams.

19.7.    turėti sveikatos draudimą.

19.8.   rinktinės nariai privalo pasirūpinti reikiama kokybiška įranga taip, kad nekiltų problemų pasaulio čempionato metu dėl įrangos trūkumo.

Komanda dalyvaujanti pasaulio čempionate privalo turėti ne mažiau kaip:

 1. 8 žvejybines, 1 markerinę ir 2 spoodines meškeres;
 2. 2 matus-lovius;
 3. 2 samčius žuviai, atitinkančius FIPS taisykles;
 4. 10 maišų karpiams laikyti;
 5. spombos ir raketos – 10 vnt., kobros – 4 vnt. markeriai 4 vnt.;
 6. 2 komplektus neperlyjamos aprangos.

 

IV. Dalyvavimo sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate išlaidos

 

 1. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius, žuvų jaukinimo išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, žūklės įrangos nugabenimo į Pasaulio čempionatą, bendros Rinktinės aprangos bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos karpininkų asociacija.
 2. Kelionės,  apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apsimoka kiekvienas individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 3. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas karpininkas ir Rinktinės kapitonai individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 4. Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba kiekvienais metais po Lietuvos čempionato nustato kaip ir kokia apimtimi remia Rinktinę.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos karpininkų asociacijos valdybos sprendimu.
 2. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba ir Rinktinės kapitonai.
 3. Rinktinės narys, pažeidęs šiuos nuostatus neturi teisės dalyvauti Pasaulio čempionate.
 4. Rinktinės nario pareigas ir reikalavimus bet kada gali patikrinti Rinktinės kapitonai.
 5. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.
 6. Diskvalifikuota komanda arba narys netenka teisės į visus sumokėtus mokesčius.

 

Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba:  Tomas Būdas

Mantas Staškus

Vilmantas Andziulevičius

Raimondas Jablonskas

2018-01-07

Vytis 3