SPORTINĖS KARPIŲ ŽŪKLĖS LIETUVOS RINKTINĖS FORMAVIMO

IR RINKTINĖS DALYVAVIMO PASAULIO ČEMPIONATE PAGAL FIPSed TAISYKLES

NUOSTATAI

I.    Bendrosios nuostatos

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos karpininkų asociacijos (toliau LKA), kandidatų į sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinę, sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės ir jos kapitonų veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinė – tai pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos karpininkų rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.

3. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės sudėtis: trys komandos po du žvejus, du atsarginiai rinktinės nariai, pirmasis kapitonas ir antrasis kapitonas -komandos vadybininkas (toliau – Rinktinė)

4. Rinktinės kapitonai yra LKA išrinkti atstovai visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais. Rinktinės kapitonai turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti juos Pasaulio čempionate, treniruotėse, susirinkimuose, pasitarimuose.

5. Rinktinė formuojama vadovaujantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos karpininkų, pareiškusių norą tapti rinktinės nariais, susipažinusiais su šiais nuostatais ir su jais sutinkančiais bei sumokėjusiais atrankos dalyvio mokestį. Visos įneštos piniginės lėšos naudojamos tik Rinktinės formavimo tikslais, vandens telkinių nuomai, kandidatų į Rinktinę rezultatų viešinimui, Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate kaštams dengti.

6. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos karpininkai.

7. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LKA. LKA turi teisę įgalioti šias funkcijas atlikti Rinktinės kapitonui ar kitam asmeniui.

II.  Kapitonai

8. Rinktinės kapitonai  – visuotinio LKA narių susirinkimo metu, atviro balsavimo būdu, keturių metų kadencijai renkami asmenys. Neišrinkus kapitono, jis paskiriamas LKA valdybos sprendimu. LKA visuotinis susirinkimas turi teisę pakeisti kapitonus, nepasibaigus jų kadencijai.

9. Kapitonai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir karpių sportinės žūklės principais bei vidiniu savo įsitikinimu. Kapitonai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.

10. Pirmasis kapitonas turi sudaryti jaukinimo ir karpių gaudymo strategijos Pasaulio čempionate programą, kuria privalo vadovautis Rinktinės nariai. Prieštaraujantys Rinktinės kapitono programai Rinktinės nariai pirmojo kapitono vienašaliu sprendimu šalinami iš Rinktinės.

11. Kapitonų teisės:

11.1. organizuoti Rinktinės formavimo veiklą taip, kaip jiems atrodo teisinga, vadovaujantis šiais nuostatais, sportinės žūklės, lygiateisiškumo ir savo vidinio įsitikinimo principais;

11.2. tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją.

11.3. vienašaliu sprendimu šalinti rinktinės narį iš Rinktinės sudėties.

12. Kapitonų pareigos:

12.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – garbingam Rinktinės dalyvavimui sportinės karpių žūklės pasaulio čempionatuose

12.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

12.3. ne vėliau kaip po 10 dienų po eilinio pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus čempionate.

III. Rinktinės nariai

13. Rinktinės narius sudaro trys komandos (šeši dalyviai) surinkusios daugiausiai balų pagal kvalifikacijos testą, kuris tvirtinamas Lietuvos karpininkų asociacijos valdybos, kiekvienais metais sausio mėnesį. Komandos kvalifikacijos testas Priedas Nr.1.

14. Rinktinės narys – tai karpininkas, komandinėje įskaitoje praėjęs atranką į Rinktinę. Rinktinės nariu negali būti žvejys bent vieną kartą atstovavęs kitą valstybę pasaulio čempionate.

15. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo sprendimu po to kai Rintinės nariai vieningai sutaria, kad Rinktinė susiformavo ir kai gaunamas Rinktinės kapitono pranešimas, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo  meškeriotojai tampa oficialiais Rinktinės nariais.

16. Rinktinės nario teisės:

16.1. turėti asmeninį rėmėją;

16.2. išsakyti savo nuomonę dėl komandų pasiruošimo;

16.3. teikti pasiūlymus dėl karpių jaukinimo ir gaudymo strategijos;

16.4. rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

17. Rinktinės nario pareigos:

17.1. vykdyti Rinktinės pirmojo kapitono nurodymus;

17.2. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

17.3. dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

17.4. dalintis savo įspūdžiais bei patirtimi įgyta pasaulio čempionate;

17.5. reklamuoti Rinktinės rėmėjus pasaulio čempionate.

17.6. pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai kandidatų į Rinktinės narius ir kapitonams.

18. Atsarginis Rinktinės narys – tai pirmojo kapitono sprendimu pasirinkti 2 nariai, esant reikalui ar Rinktinės pirmojo kapitono sprendimu pasaulio čempionato metu keičiantis žvejojantį Rinktinės narį. Atsarginio Rinktinės nario teisės ir pareigos yra tokios pat kaip Rinktinės nario.

IV. Dalyvavimo sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate išlaidos

19. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius dengia Lietuvos karpininkų asociacija.

20. Rinktinės kelionės,  apgyvendinimo, žūklės įrangos nugabenimo, kelių mokesčių, automobilių nuomos, bendros Rinktinės aprangos, bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos karpininkų asociacija.

21. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas karpininkas ir Rinktinės kapitonai individualiai.

22. Rinktinės narių ir atsarginių narių išlaidas, reikalingas Pasaulio čempionatui (narių maitinimas, žūklės įranga, jaukai  ir masalai žuvims) dengia rinktinės nariai ir atsarginiai nariai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.

23. Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba nustato kaip ir kokia apimtimi remia Rinktinę.

V. Baigiamosios nuostatos

24. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos karpininkų asociacijos valdybos sprendimu.

25. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba ir Rinktinės kapitonai.

26. Rinktinės narys arba atsarginis narys, pažeidę šiuos nuostatus  neturi teisės dalyvauti Pasaulio čempionate.

27. Rinktinės nario arba atsarginio nario į Rinktinę kvalifikacinius reikalavimus bet kada gali patikrinti  Rinktinės kapitonai.

28. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.

29. Diskvalifikuota komanda netenka teisės į sumokėtą atrankos startinį mokestį.

Priedas Nr.1. Komandos kvalifikacijos testas

Sąlygos. Testas bus vykdomas finaliniame etape visoms komandoms, dalyvaujant dviems dalyviams. Į Lietuvos karpininkų rinktinę renkami tik testuoti dalyviai, testas užskaitomas tik su testuojamos komandos įranga. Komandoms surinkus vienodai balų, galutinį sprendimą priima rinktinės kapitonas.

1. Metimas į tolį. Metama ne plonesniu nei 0,25 valu, su sistemėle ir kabliuku ant kurio turi būti ne mažesnis nei 18 mm. boilis. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“. Metimą daro du komandos dalyviai po tris kartus, užskaitomas geriausias.

1.1.metimas 150 metrų ir daugiau – 15 balų.

1.2. metimas 140-150 metrų – 13 balų.

1.3. metimas 130-140 metrų – 10 balų.

1.4. metimas 120-130 metrų – 5 balai.

1.5. metimas iki 120 metrų – 0 balų.

2. Metimas su markeriu. Metimą daro du komandos dalyviai po tris kartus, užskaitomas geriausias. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“. Markeris numetamas, iškeliamas, teisėjas užfiksuoja atstumą tolimačiu.

2.1. metimas 140 metrų ir daugiau – 15 balų.

2.2. metimas 135-140 metrų – 13 balų.

2.3. metimas 130-135 metrai – 10 balų.

2.4. metimas 120-130 m – 5 balai.

2.5 metimas iki 120 m – 0 balų.

3. Metimas su spomba arba raketa (diametrai gali būti įvairūs, bet turi atitikti FIPSed taisyklių reikalavimus t.y. ilgis iki 20 cm., plotis iki 5 cm.). Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“.  Metimą daro du komandos dalyviai po tris kartus, užskaitomas geriausias.

3.1. metimas 150 metrų ir daugiau – 15 balų.

3.2.metimas 140-150 metrų – 13 balų.

3.3. metimas 130-140 metrų – 10 balų.

3.4. metimas 120-130 metrų – 5 balai.

3.5. metimas iki 120 metrų – 0 balų.

4. Įrangos pasiruošimas. Pilnai paruošta įranga skaitoma, kai meškerės sukomplektuotos ir patogiai padėtos naudojimui sektoriuje. Markeris, spombos, raketos privalo būti surištos ant meškerių. Sistemėlės su kabliukais ir masalais gali būti neuždėtos, bet turi būti paruoštos taip, kad liktų jas uždėti tik ant klipso, neparuošta sistemėlė skaitoma kaip neparuoštas įrankis.

4.1. varžybų metu sektoriuje yra paruošta: 1 markeris, 2 spoodai, 4 atsarginės meškerės – 5 balai.

4.2. trūksta paruošto vieno įrankio iš išvardintų 4.1. punkte – 4 balai.

4.3. trūksta paruoštų dviejų įrankių iš išvardintų 4.1. punkte – 3 balai.

4.4. trūksta paruoštų trijų įrankių iš išvardintų 4.1. punkte – 2 balai.

4.5. trūksta paruoštų keturių įrankių iš išvardintų 4.1. punkte – 1 balas.

4.6. trūksta paruoštų daugiau nei keturių įrankių iš išvardintų 4.1. punkte – 0 balų.

5. Varžybų patirtis. FIPSed visi pasaulio čempionatai.  WCC –  tik 1999 m; 2002 m. ir 2004 m., nes tais metais WCC buvo vykdomos pagal klasikines karpių žūklės tyaisykles. Lietuvos čempionatas rengiamas nuo 2003 metų (įsteigta LKA) – įskaitomos varžybos, kurias organizavo LKA.  Tarptautinės varžybos: Ilgio taurė ir visos kitos, kurios rengiamos už Lietuvos ribų. Kitos varžybos: visos karpių žūklės varžybos. Užskaitomos varžybos, kurios buvo vykdomos iki 2013 metų pabaigos.

5.1. du komandos dalyviai dalyvavo 2 arba daugiau kartų FIPSed pasaulio čempionate arba WCC  – 10 balų.

5.2. vienas komandos dalyvis dalyvavo 2 ir daugiau kartų FIPSed pasaulio čempionate arba WCC – 9 balai.

5.3. du komandos dalyviai dalyvavo viename FIPSed pasaulio čempionate arba WCC – 8 balai.

5.4. vienas komandos dalyvis dalyvavo viename FIPSed pasaulio čempionate arba WCC  – 7 balai.

5.5. du komandos dalyviai dalyvavo Lietuvos čempionate 2 ir daugiau kartų, plius vienas  dalyvis dalyvavo tarptautinėse varžybose – 6 balai.

5.6. vienas komandos dalyvis dalyvavo Lietuvos čempionate 2 ir daugiau kartų, plius vienas  dalyvis dalyvavo tarptautinėse varžybose – 5 balai.

5.7. du komandos dalyviai dalyvavo Lietuvos čempionate vieną kartą, plius vienas  dalyvis dalyvavo tarptautinėse varžybose  – 4 balai.

5.8. vienas komandos dalyvis dalyvavo Lietuvos čempionate vieną kartą, plius vienas  dalyvis dalyvavo tarptautinėse varžybose – 3 balai.

5.9. du komandos dalyviai turi patirties Lietuvos čempionate, bei kitose varžybose – 2 balai.

5.10. vienas komandos dalyvis turi patirties Lietuvos čempionate, bei kitose varžybose – 1 balas.

5.11. nėra patirties – 0 balų.

6. Tvarka sektoriuje.

6.1.  komanda turi vienodą aprangą (gali būti tik viršutinė aprangos dalis pvz. marškinėliai) -0,5 balo.

6.2. sektoriuje iškabinta rėmėjų (rėmėjas gali būti ir pati komanda) vėliava arba užrašas su logotipu – 0,5 balo.

6.3.  sektoriuje nesimėto šiukšlės -0,5 balo.

6.4.  daiktai tvarkingai sudėlioti – 0,5 balo.

6.5.  sektoriuje 2 matai-loviai – 0,5 balo.

6.6. sektoriuje 2 ir daugiau samčių žuviai – 0,5 balo.

6.7. sektoriuje 10 maišų karpiams laikyti – 0,5 balo.

6.8. geltonų kortelių neturėjimas einamojo čempionato metu– 0,5 balo.

6.9. jaukinimo ir markiravimo įrankiai: spombos ir raketos 10 vnt., kobros – 4 vnt. markeriai 4 vnt. – 0,5 balo.

6.10. du komandos dalyviai turi kokybišką, neperlyjamą, demisezoninę aprangą – 0,5 balo.

7. Užimta vieta finaliniame etape.

I vieta – 35 balai.

II vieta – 34 balai.

III vieta – 33 balai.

IV vieta – 30 balų.

V vieta – 25 balai.

VI vieta – 20 balų.

VII vieta  – 15 balų.

VIII vieta – 10 balų.

IX vieta – 5 balai.

Kitos vietos – 0 balų.

Bendroje sumoje maksimaliai galima surinkti 100 balų.

Kvalifikacijos testas(Priedas Nr.1.) tvirtinamas kiekvienais metais, sausio mėnesį.

Kvalifikacijos testo pakeitimus atlieka Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba ir rinktinės kapitonas.

Kvalifikacijos testą tvirtina Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba.

Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba: Tomas Būdas.

Audrius Lesinskas.

Vilmantas Andziulevičius

Remigijus Motekaitis