Lietuvos karpininkų asociacija
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos karpininkų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
3. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.
4. Asociacija turi komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
5. Asociacija turi sąskaitas banke, savo simboliką bei antspaudą.
6. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
7. Asociacijos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
8. Asociacijos buveinės adresas yra keičiamas Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
9. Asociacijos veiklos tikslai: Asociacija įsteigta suburti Asociacijos narius – žūklės klubus, žvejų mėgėjų asociacijas ir fizinius asmenis, tikslu organizuoti turiningą laisvalaikį ir poilsį, siekti, kad žūklė būtų kultūringas, turiningas ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas, propaguoti sportinę ir mėgėjišką karpių žūklę, atgaivinti ir propaguoti senąsias lietuvių tradicijas ir būdus, gilinti gamtos pažinimą bei sąlytį su ja, propaguoti gamtosaugines idėjas ir racionalų gamtos turtų panaudojimą, visomis įmanomomis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamomis priemonėmis užtikrinti gamtos ir jos išteklių apsaugą, prisidėti prie įvairių žuvies rūšių gausinimo Lietuvoje, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
10. Veiklos sritys ir rūšys:
10.1. organizuoja ir vykdo įvairios žūklės varžybas ir kitus renginius;
10.2. organizuoja ir vykdo Lietuvos karpių žūklės čempionatą;
10.3. organizuoja ir vykdo tarptautines karpių žūklės varžybas ir turnyrus;
10.4. organizuoja ir vykdo atrankas į Pasaulio, Europos ir kitus karpių žūklės čempionatus;
10.5. rengia karpių žūklės Lietuvos rinktinės pasiruošimus;
10.6. teisėjauja įvairiose varžybose;
10.7. deleguoja Lietuvos rinktinės ir Asociacijos narius į kitų organizacijų rengiamas
sportinės bei mėgėjiškos žūklės varžybas ar turnyrus;
10.8. rengia žūklės parodas, apklausas, šventes, sąskrydžius, propaguoja kultūringą ir teisingą karpių žūklę;
10.9. rengia žūklės varžybų komandų, bei atskirų dalyvių reitingus;
10.10. koordinuoja visų žūklės varžybų ir renginių datas, bei veiklą;
10.11. dalyvauja kitų žūklės organizacijų veikloje Lietuvoje ir užsienyje;
10.12. įstoja į Lietuvos ir tarptautines žūklės organizacijas;
10.13. užsiima informacinių, mokomųjų-metodinių, ar kitų leidinių, susijusių su Asociacijos veikla, leidyba ir platinimu;
10.14. organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, kvalifikacijos kursus ir studijas;
10.15. išreiškia ir atstovauja kolektyvinę Asociacijos narių nuomonę aplinkosaugos, žuvisaugos,
žuvivaisos, žuvų išteklių panaudojimo bei mėgėjiškos žūklės tvarkos Lietuvos
Respublikoje klausimais;
10.16. atstovauja savo narius įvairiose institucijose;
10.17. dalyvavauja Lietuvos Respublikos vidaus vandenų žuvisaugos bei žuvivaisos
programose;
10.18. organizuoja,vykdo ir kontoliuoja žuvivaisos darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje;
10.19. rūpinasi aplinkosauga;
10.20.organizuoja ir kuria aplinkos apsaugos tarnybas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
10.21. dalyvauja programose, bei kitose priemonėse, kurias organizuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, bei kitos organizacijos;
10.22. dalyvauja Europos Sąjungos įvairių fondų, bei programų lėšų panaudojime;
10.24. dalyvauja kitų, niekur kitur nepaminėtų įvairių fondų, bei programų lėšų panaudojime, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų,
10.23. nuomoja arba kitu būdu įsigyja žūklės plotus, vandens telkinius, nustato juose žūklės režimą, bei organizuoja jų kontrolę ir priežiūrą;
10.24. saugoja laukinę fauną, ugdo taurų požiūrį į gamtą ir jo išteklius;
10.25. organizuoja asociacijos nariams išvykas, bei žūklę Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje;
10.26. kaupia propagandinius, informacinius ir mokomuosius žūklės ir gamtosaugos leidinius, bei organizuoja jų leidybą, plėtoja sporto leidybinę veiklą, rūpinasi kūno kultūros ir sporto bei sveiko gyvenimo būdo reklama;
10.27. skleidžia ir platina informaciją apie Asociacijos veiklą ir rėmėjus;
10.28. dalyvauja sporto, kultūros, švietimo, sveikatos ir kitose socialinėse, bei tikslinėse
programose;
10.29. plėtoja ir skatina vaikų, jaunimo, žmonių su negalia mėgėjišką žūklę;
10.30. steigia įmones, filialus ir atstovybes;
10.31. vykdo komandiruotes susijusias su veikla;
10.32. suteikia sertifikatus, diplomus, pažymėjimus, kitus raštus, taures ir medalius už kursus, studijas, bei įvairius laimėjimus.
11. Kita veikla:
11.1. Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimas; poilsio, sporto, žūklės įrangos, bei inventoriaus įsigyjimas, prekyba ir gamyba; sertifikatų, diplomų, padėkos raštų, medalių, taurių, bei kitų prizų įsigyjimas, prekyba ir gamyba; mokslinių programų, bei darbų rengimas, atlikimas ir pardavimas; licencijuojama veikla; sportinė veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; sportinė ir mėgėjų žvejyba ir kita, niekur kitur nepriskirta žvejyba; narystės organizacijų veikla; lobistinė veikla; sportinis ir rekreacinis švietimas; kultūrinis švietimas; kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; švietimui būdingų paslaugų veikla; knygų, periodinių leidinių leidyba, gamyba ir prekyba, bei kita leidybinė veikla; žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, gamyba ir prekyba; kita leidyba; kultūros, poilsio, sporto, žūklės, bei kitų prekių ir įrangos gamyba ir prekyba, nuoma, bei išperkamoji nuoma; pramoginių valčių nuoma; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto įsigyjimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir eksploatavimas; autotransporto priemonių įsigyjimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir eksploatavimas; vandens transporto priemonių įsigyjimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir eksploatavimas; bendradarbiavimas su kredito įstaigomis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bei galiojančius teisės aktus; kita, niekur kitur nepriskirta Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujanti ekonominė ir komercinė veikla.
12. Asociacijai leidžiama užsiimti ūkine komercine veikla, kuria prisidedama prie asociacijos tikslų įgyvendinimo. Veiklą kuriai vykdyti reikalingi leidimai ir licencijos, asociacija vykdo tik juos gavus.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
13. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę esamų narių asmeninę rekomendaciją, pateikę prezidentui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį ir einamųjų metų nario mokestį;
14. Naujus narius tvirtina Asociacijos valdyba.
15. Išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka:
15.1. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos savo noru, apie tai Prezidentui pranešdamas raštu. Pasibaigus narystei , asmuo privalo nedelsiant pilnai atsiskaityti su Asociacija;
15.2. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, nario mokesčiai ar kitaip perduotos lėšos negrąžinamos;
16. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos valdybos sprendimu, jei:
16.1. nesumoka Asociacijos nario mokesčio iki visuotinio susirinkimo nustatytos einamųjų metų datos;
16.2. nesilaiko Asociacijos įstatų;
16.3. pažeidinėja mėgėjiškos žūklės taisykles;
16.4. narys mirė arba jis pripažintas neveiksniu.
17. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų asociacijų įstatyme.
18. Asociacijos narių pareigos:
18.1. laikytis Asociacijos įstatų;
18.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
18.3. mokėti nario mokesčius;
18.4. dalyvauti susirinkimuose;
18.5. laikytis mėgėjiškos žūklės taisyklių.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI
19. Asociacijos organai yra:
19.1. visuotinis narių susirinkimas;
19.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;
19.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
19.4. revizorius.
20. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
21. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia prezidentas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 38 punkte nurodyta tvarka.
22. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
23. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
24. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 5 Asociacijos narių, valdyba arba prezidentas. Iniciatoriai pateikia Prezidentui paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, siūlomų nutarimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Prezidentas privalo sušaukti neeilinį susirinkimą per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
25. Prezidentą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos prezidentas renkamas 2 metų kadencijai. Kandidatuoti ir siūlyti kandidatus į prezidentus gali kiekvienas asociacijos narys.
26. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
27. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
27.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
27.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
27.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
27.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
27.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;
27.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
27.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;
27.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
27.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
27.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir prezidento pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
28. Asociacijos prezidentas kartu yra ir valdybos pirmininkas, vadovauja valdybos veiklai, atstovauja asociacijai, pasirašo sutartis.
29. Valdybą 2 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro 4 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
30. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
31. Valdybos nariams už veiklą valdyboje – gali būti atlyginama.
32. Valdyba:
32.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir prezidentui;
32.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
32.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir prezidento keliamus klausimus;
32.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
32.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
32.6. sudarinėja Asociacijos veiklos planus, reglamentus, nuostatus, taisykles ir atsako už jų įgyvendinimą, bei tiesiogiai dalyvauja jų valdyme;
32.7. priima nutarimus dėl narių pašalinimo iš Asociacijos;
32.8. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
33. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto vienodai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
34. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
34. Prezidentas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip per 4 mėnesius, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.
36. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
37. Kai skelbimai turi būti paskelbti viešai apie Asociacijos reorganizavimą arba likvidavimą, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir interneto svetainėje www.laukarpis.lt.
38. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba skelbiama interneto svetainėje www.laukarpis.lt. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
39. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina prezidentas.
40. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA
41. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
42. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
43. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
44. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
45. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 3 (trys) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.